REGULAMIN KONKURSU

zwany dalej „Regulaminem”

 

§1

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”)  określa warunki, na jakich odbywa się konkurs organizowany pod nazwą „Labyrinth Magic Girls” (dalej: „Konkurs”), a także określa prawa i obowiązku Uczestników, w tym zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, ogłaszania wyników Konkursu, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

2.    Organizator” - organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Handlowe Vinex Slaviantsi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Lelewela 33, numer KRS: 0000021151, NIP: 9532280246, REGON: 092319260 (dalej: „Organizator”).

3.    Uczestnik” – zarejestrowany użytkownik strony internetowej Organizatora pod adresem: www.labyrinth.pl oraz serwisu społecznościowego www.facebook.com, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zgłosił swój udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).

4.    Fundator nagród”- Przedsiębiorstwo Handlowe Vinex Slaviantsi Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, numer KRS:0000021161, NIP: 9532280246, REGON: 092319260 (dalej: ,,Fundator nagród”).

5.    Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet: na stronie konkursowej Organizatora wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych.

6.    Konkurs trwa 12 tygodni i rozpoczyna się w dniu 12.07.2021 r. , a kończy dnia 03.10.2021 roku.

7.    Zgłoszenie Konkursowe” – wykonanie czynności wymaganych do udziału w Konkursie obejmujące wykonanie Zadania Konkursowego określonego w § 3 Regulaminu, będące równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie, potwierdzeniem zapoznania się Uczestnika z niniejszym Regulaminem oraz podaniem danych osobowych Uczestnika oraz zgodą Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

8.    Strona Konkursowa” – strona internetowa pod adresem: www.labyrinth.pl dedykowana Konkursowi i dostępnej wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat, za pośrednictwem której Uczestnik może zapoznać się z Regulaminem, dokonać rejestracji na Konkurs, a także przesłać Zgłoszenie Konkursowe. Na Stronie Konkursowej publikowane będą również cotygodniowe wyniki Konkursu wraz z nagrodzonymi Zgłoszeniami Konkursowymi. Organizatora jednocześnie zastrzega, że informacja o Konkursie, a także o jego wynikach mogą być publikowane na oficjalnym profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook w celach marketingowych oraz promocyjnych Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę.

9.    Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani wspierany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019  r. poz. 847 ). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

10.Konkurs ma charakter niepubliczny, nie stanowi reklamy ani promocji napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) i skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich, które potwierdziły swoją pełnoletniość, wyraziły wolę wzięcia udziału w Konkursie oraz spełniły wszystkie warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie.

11. Celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu Zadanie Konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

12. Na potrzeby organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu powołano trzyosobową Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.

13.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.labyrinth.pl, a także w siedzibie Organizatora znajdującej się przy ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń.

§2

Warunki udziału w Konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie kobieta, spełniająca następujące warunki:

a.       posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski;

b.       ma ukończone 18 lat;

c.       posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d.       posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

e.       prawidłowo wypełni i wyśle formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.labyrinth.pl,

f.        posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook i Instagram;

g.       posiada aktywne konto w serwisie Facebook zgodnie z regulaminem serwisu Facebook;

h.       posiada aktywne konto w serwisie Instagram zgodnie z regulaminem  serwisu Instagram;

i.         zapoznała się z treścią Regulaminu.

2.    Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która chce przystąpić do Konkursu jest obowiązana: Zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować Regulamin składając oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałam) się z treścią Regulaminu konkursu „Labyrinth Magic Girls” i akceptuję jego treść; wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie w celu przeprowadzenia Konkursu o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Przedsiębiorstwo Handlowe Vinex Slaviantsi Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń  numer KRS:0000021161, NIP: 9532280246, REGON: 092319260 w celu przeprowadzenia Konkursu „Labyrinth Magic Girls” . Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym  prawach. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.

3.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagrody, a także osoby z ich najbliższej rodziny oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Przez osoby z najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.    W przypadku działania Uczestnika niezgodnego z regulaminem Serwisu Facebook lub Instagram lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:

a.       natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego zadania konkursowego;

b.       pominięcie Uczestnika w procesie rozdysponowania nagród.

5.    Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

6.    Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

 

§3

Zadanie konkursowe

1.    Zadaniem Uczestnika jest:

- potwierdzenie pełnoletności Uczestnika;

- przesłanie za pośrednictwem formularza dostępnego na dedykowanej stronie zdjęcia Uczestnika w wersji elektronicznej w towarzystwie przynajmniej jednej osoby pełnoletniej

- za pomocą tego samego formularza opisanie historii znajomości z osobą, bądź osobami, które są widoczna na przesłanym zdjęciu (maksymalnie 500 znaków).

2.    Zgłoszenie w postaci zdjęcia powinno obejmować wizerunek jedynie Uczestnika konkursu wraz z osobą lub osobami mu towarzyszącymi, których dotyczy opis.

3.    W każdym tygodniu trwania Konkursu, spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych nadsyłanych przez Uczestników Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów, biorąc pod uwagę:

a.       kreatywność, oryginalność, walor językowy opisu,

b.       jakość wykonania, pomysłowość i atrakcyjność zdjęcia,

c.       interpretację i nawiązanie do tematu Konkursu.

4.    Uczestnik może tylko raz wykonać zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu.

5.    Organizator skontaktuje się z Laureatami poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail uczestnika wskazany przez niego podczas rejestracji na stronie konkursowej w ciągu 10 dni roboczych od dnia publikacji listy Laureatów

6.    Uczestnicy nie mogą przenosić swoich wygranych na innych Uczestników.

7.    Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości zadania konkursowego oraz zgodności udziału Uczestnika z niniejszym Regulaminem. Organizator bez powiadamiania odrzuci zadanie konkursowe w przypadku, w którym zadanie konkursowe jest nieprawidłowe, a udział Uczestnika w oczywisty sposób jest niezgodny z niniejszym Regulaminem.

8.    Datą i czasem wykonania zadania konkursowego jest data przesłania Zgłoszenia Konkursowego poprzez formularz zgłoszeniowy na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

 

§4

Nagrody w Konkursie

1.    W każdym tygodniu trwania konkursu Komisja Konkursowa wybierze 10 Laureatów spośród nadesłanych w danym tygodniu Zgłoszeń Konkursowych. Do każdej środy następującej po każdym tygodniu zabawy, Organizator opublikuje na Stronie Konkursowej listę nagrodzonych Uczestników („Laureatów”) i poinformuje ich o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

·         2x Wino marki Labyrinth

·         2x VEGE przekąska Take&Go marki OLE!

·         1x Zestaw kieliszków do wina dla Ciebie i Przyjaciółek

·         1x Wygodny otwieracz do wina

·         Zestaw balonów

·         Imprezowe konfetti

·         Karciana gra towarzyska „W LABYRINTHCIE KŁAMSTW”

Łączna wartość każdego boxu to ok 177 zł brutto.

2.    Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełni wszystkie warunki Konkursu.

3.    Nagrody rzeczowe będą wysyłane wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.    Do każdej Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% Nagrody, na pokrycie podatku zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020  poz. 1426  z późn. zm.). Kwota ta nie będzie podlegała wypłacie, lecz przeznaczona zostanie na zapłatę należnego podatku. Zwycięzca oświadcza, że będzie współdziałał z Fundatorem nagród w celu umożliwienia Fundatorowi nagród wykonania ww. zobowiązania podatkowego. Fundator nagród jako płatnik podatku potrąci kwotę podatku przy wydaniu nagrody oraz wpłaci ją do właściwego urzędu skarbowego.

 

§5

Nabycie prawa do Nagrody

1.    W terminie do 3 roboczych dni od ogłoszenia wyników (przesłania wiadomości przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika), każdy Laureat Konkursu jest zobowiązany odpowiedzieć Organizatorowi Konkursu (poprzez za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: konkurs@vinex.pl) przesyłając swoje dane osobowe tj. imię̨, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania - adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu dla kuriera.

2.    W przypadku nieotrzymania przez Organizatora od Uczestnika danych niezbędnych do przesłania nagrody w wyznaczonym terminie, nie zostanie ona wydana i pozostaje własnością Fundatora Nagrody.

 

§6

Wydanie Nagród

1.    Nagrody rzeczowe zostaną doręczone Laureatom Konkursu przesyłką kurierską na podany przez nich adres w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora danych osobowych, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu. Powyższy termin może ulec wydłużeniu, w przypadku wystąpienia działania siły wyższej.

2.    Organizator zastrzega, że kurier wyda nagrody jedynie osobie pełnoletniej, po okazaniu dokumentu tożsamości.

3.    Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.

 

§7

Ograniczenia

1.    Organizator informuje, że niedozwolone jest publikowanie zadań konkursowych zawierających treści mogące stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:

a.       zawierających wulgaryzmy;

b.       nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną;

c.       propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu;

d.       godzących w dobra osobiste Organizatora, Fundatora nagród lub osób trzecich;

e.       naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,

f.        zawierających negatywne opinie na temat osób, które nie spożywają alkoholu,

g.       zawierających treści, które zachęcają do prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu,

h.       zawierających treści sugerujące, że alkohol ma pozytywny wpływ na zdrowie, wpływa na atrakcyjność lub zachowania seksualne,

i.         zawierających nazwy produktów (marek) innych niż LABYRINTH.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym czasie trwania Konkursu zadania konkursowego  zawierającego treści niezgodne z prawem oraz z niniejszym Regulaminem, lub które uzyskały negatywną opinię w wyniku weryfikacji opartej o ograniczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, czy też zostały opublikowane z kont fikcyjnych.

 

§ 8

Nagroda specjalna

1.    Laureaci Konkursu, o których mowa w § 4 pkt. 1 Regulaminu, którzy otrzymali nagrody w postaci boxów, uprawnieni są do wzięcia udziału w drugim etapie Konkursu polegającym na:

a)       opublikowaniu i pozostawieniu przez okres 90 dni na swoim profilu na Instagramie z publicznymi ustawieniami postu w postaci zdjęcia własnego autorstwa, które będzie przedstawiać w jaki sposób spędza czas z przyjaciółką, bądź przyjaciółmi wykorzystując przy tym przynajmniej jeden element z otrzymanej nagrody (boxu), o której mowa w § 4 pkt. 3 Regulaminu.

b)      dodaniu w opisie zdjęcia hasztagów: #LABYRINTHmagicBOX, #labiryntzabawy, #LABYRINTH,

c)       oznaczeniu profilu Organizatora na Instagramie: @vinex_slaviantsi

2.    Spośród wszystkich nagrodzonych Laureatów biorących udział w drugim etapie Konkursu Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń uwzględniając w szczególności ich oryginalność, atrakcyjność i poczucie humoru kierując się subiektywną opinią i wytypuje jednego zwycięzcę („Laureata Nagrody Specjalnej”). 

3.    Laureat Nagrody Specjalnej otrzyma nagrodę w postaci dwóch kartonów wina marki Labyrinth (dalej: „Nagroda Specjalna”) o łącznej wartości 250 zł brutto.

4.    Wyniki drugiego etapu Konkursu zostało ogłoszone na Stronie Konkursowej do dnia 31.10.2021 roku.

5.    W zakresie przyznania nagrody, nabycia prawa do nagrody, wydania nagrody oraz ograniczeń, postanowienia § 4 pkt 3-5, § 5, § 6 oraz § 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

§9

Prawa autorskie

1.    Poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik oświadcza, że:

a.       jest autorem zadania konkursowego;

b.       zadanie konkursowe nie narusza praw, w tym praw autorskich oraz innych praw wyłącznych, osób trzecich;

c.       posiada zgody dotyczące publikacji wizerunku osób, które są przedstawione na zdjęciu,

d.       wyraża zgodę na opublikowanie przekazanego zadania konkursowego na Stronie Konkursowej oraz na kanałach mediów społecznościowych.

2.    Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie Konkursowe oraz publikując na Instagramie zdjęcie w drugim etapie Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesyłanych i publikowanych zdjęć, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa wyżej, okazały się niezgodne ze stanem faktycznym lub/i prawnym, Uczestnik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, a także oświadcza, że ureguluje wszystkie poniesione przez Organizatora szkody związane z tym faktem. W przypadku zaistnienia ww. sytuacji, Uczestnik taki podlega dyskwalifikacji i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

3.    Wyłączną odpowiedzialność za naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw osobistych i majątkowych osób trzecich w wykonaniu zadania konkursowego, ponosi Uczestnik.

4.    Organizator nie zwraca ani nie archiwizuje zadania konkursowego.

5.    Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.; dalej: „Ustawa“), w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie, utrwalonego na zgłaszanej Pracy Konkursowej, wizerunku Uczestnika i wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że Uczestnik udziela licencji m. in. do niekomercyjnego publikowania prac konkursowych, wykorzystania ich w materiałach Organizatora oraz w działaniach promocyjnych zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej oraz rozpowszechniania prac konkursowych. Ponadto, Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) zastrzega, że z chwilą wydania nagrody zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym: wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)       w zakresie rozpowszechniania utworu w sieci Internet,

b)      wykorzystywanie dla celów reklamy i promocji, oznaczania lub identyfikacji Organizatora,

c)       wprowadzania do obrotu,

d)      publiczne rozpowszechnianie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

 

§10

Postępowanie reklamacyjne

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie maila na adres konkurs@vinex.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora (ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń) w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia drugiego etapu Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania maila lub nadania przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Organizator poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej na adres e-mail Uczestnika zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Uczestnika o otrzymaniu jego zgłoszenia reklamacyjnego przesłanego drogą mailową.

2.    Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.    Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Uczestnika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedź na reklamację zostanie Uczestnikowi przesłana na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

4.    Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.    W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§11

Dane Osobowe

1.    Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundatora Nagród danych osobowych Uczestnika Konkursu, obejmujących: imię, nazwisko, wizerunek Uczestnika Konkursu, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania - adres do wysyłki nagrody. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na przetwarzanie przez Fundatora Nagród danych osobowych dziecka Uczestnika i jego wizerunek – w przypadku, gdy w zadaniu konkursowym taki wizerunek został wykorzystany.

2.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

2.1.    Administratorem Danych Osobowych jest spółka Przedsiębiorstwo Handlowe Vinex Slaviantsi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Lelewela 33, numer KRS: 0000021151, NIP: 9532280246, REGON: 092319260,

2.2.    Przestrzeganie zasad ochrony danych przez Fundatora Nagród nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.  Inspektor ochrony danych to osoba, z którą można się kontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez Fundatora Nagród. Można to uczynić na trzy sposoby:

a.       mailowo: marketing@vinex.pl

b.       telefonicznie: +48 566559016 wew. 33.

c.       korespondencyjnie: Przedsiębiorstwo Handlowe Vinex Slaviantsi Poland Sp. z o.o., ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń.

2.3.     Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją Konkursu, zamieszczeniem listy Laureatów, wydaniem nagród oraz w celach podatkowych (dotyczy Laureatów).

2.4.     Odbiorcą danych osobowych będzie spółka Przedsiębiorstwo Handlowe Vinex Slaviantsi Poland Sp. z o.o., ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, numer KRS: 0000021151, NIP: 9532280246, REGON: 092319260 (dalej zwana „Organizatorem”), a także dopuszczeni pracownicy Organizatora, którzy posiadają odpowiednie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

2.5.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu wskazany w Regulaminie konkursu, a w przypadku Laureatów także przez okres 5-ciu lat od dnia wydania nagrody (dotyczy wyłącznie danych związanych z wydaniem nagrody).

2.6.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

a.       prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

b.       prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

c.       prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

d.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

e.       prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

f.        prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

g.       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3.    Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konkursie.

 

§12

Zmiana regulaminu konkursu

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia trwania Konkursu, bez podania przyczyn.

2.    Organizator zobowiązuje się, że z wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą wyższą zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na Stronach Konkursowych oraz w siedzibie Organizatora. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

§13

Wejście w życie regulaminu

1.       Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 12.07.2021 roku.

2.       Regulamin Konkursu jest dostępny na www.labyrinth.pl rzez cały okres trwania Konkursu. Ponadto Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w oddziale Organizatora (ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń).

3.       Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

4.       Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. Jedynymi wiążącymi regulacjami dotyczącymi zakresu uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora są postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu.

 

§14

Postanowienia końcowe

1.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego spowodowanej przez operatorów telekomunikacyjnych, internetowych i pośredników pocztowych, kurierskich itp., jak również za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie oraz za brak możliwości wysłania nagrody spowodowany brakiem, błędnym lub niepełnym adresem zamieszkania Uczestnika.

2.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora, jak również z przyczyn od Organizatora niezależnych (w tym z powodu wystąpienia zdarzenia spowodowanego siłą wyższą). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora.

3.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Portalu Facebook oraz Instagram, konfigurację urządzeń́ Uczestnika Konkursu oraz ustawienia i działania sieci Internet wynikające ze świadczenia usług przez dostawcę sieci Internet.

4.       Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

5.       Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą̨ wpływać́ na interpretację postanowień́ niniejszego Regulaminu.

6.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem, a uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.